28/07/2018

İmar Barışı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

I-İMAR BARIŞI KAPSAMI

 1. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilen yapılar için oluşturulacak belgedir.

 1. Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar hakkında bir hak sağlamaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 1. İmar barışı kat irtifak tapusu olup kat mülkiyeti tapusu olmayan mağdurları da kapsayacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati alınarak kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

 1. Çeşitli sebeplerden dolayı iskân alamamış yeni yapılar da bu süreçten faydalanabilecek mi?

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar Yapı Kayıt Belgesi alarak, kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

 1. İmar mevzuatına uygun olmayan fazla kat ve daire yapan Yapı Konut Kooperatifleri bu yeni yasadan faydalanacak mı?

Bu kapsama giren yapılar da imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. İmarı 4 kat olan bir yerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 5.kat yapılmış ve 5.kat için Yapı Kayıt Belgesi alındığında, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda yeniden 5 katlı yapı yapılabilecek mi?

Yapı yıkılıp yeniden yapıldığında, mevcut imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. 4 kat geçerli olacaktır.

 1. İskânlı olan yapının, herhangi bir bağımsız bölümüne ait balkon kısmına yapılan eklenti de imar barışından faydalanacak mıdır?

Bağımsız bölüm alanına ek olarak eklenen kısmın alanı üzerinden Yapı Kayıt Belgesi alınabilecektir.

 1. Konut olarak yapılmış bir yapının bir kısmı ticaret olarak kullanılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınacak?

Konut ve ticaret olarak kullanılan alanlar ayrı ayrı beyan edilecek ve bu beyana göre Yapı Kayıt Belgesi bedeli hesaplanacak. Hesaplanan toplam bedelin Konutlar %3’ü, ticaride %5’i olacak şekilde ödeme gerçekleştirilerek Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek.

 1. İmar Barışından tapusu olmayan gecekondular da faydalanacak mı?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. Başkasından kiralanmış arsa/tarla üzerine yapılmış olan yapı imar barışı kapsamında değerlendirilecek mi?

Üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine yapılan yapılar kapsam dışındadır. Ancak gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

 1. Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İmar barışı kapsamında mıdır?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. Prefabrik yapılar imar barışından yararlanabilecek mi?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Tapu tahsis belgesi olan yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

 1. Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep hak oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

 1. İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

 1. Sosyal donatı alanlarında bulunan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Sadece hazineye ait sosyal donatı için kesin tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar İmar Barışından yararlanamaz. Planda sosyal donatı olarak gösterilen fakat kesin tahsisi yapılmayan alanlarda bulunan yapılar için başvuru yapabilecektir.

II-YAPI KAYIT BELGESİ MÜRACAATI NASIL YAPILACAK?

 1. İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

 1. Firmalar/tüzel kişiler başvurularını nasıl yapacaklar?

e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. (Örn: Firma/tüzel kişi yetkilisi/müdürü kendi kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden başvuru başvurabilecek.)

 1. Sanayi yapıları da imar barışından yaralanacak mı?

Sanayi yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir. 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabilecektir.

 1. Yapı Kayıt Belgesi alınırken taşınmaza ait yapılması gereken terk (yola terk gibi) var ise terk işleminden sonra mı belge alınacak?

Yapı Kayıt Belgesi için herhangi bir terk işlemi yapılmayacak. Fakat kat mülkiyetine geçişte imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanlar var ise bu alanların terk edilmesi gerekmektedir.

 1. İmar mevzuatına göre yan ve ön çekme mesafelerine uyulmadan yapılan yapılar bu süreçten yararlanabilecek mi?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. 12.2017 tarihi itibariyle kaba inşaat bitmiş sıvası ve boyası yapılmamış yapılarda imar barışı kapsamında mıdır?

Bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alabilecek ve sonrasında ince işçiliklerini bitirebileceklerdir.

 1. Köylerde tapulu tarla üzerine ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan bağ, bahçe evleri de imar barışı kapsamında mıdır?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. Arsa tapulu yapılarda hak sahiplerinin daire ve dükkânları e-devlet üzerinden nasıl belirlenecek?

Başvurular beyana esas yapılacağı için daire ve dükkânların kullanım alanları malik tarafından beyan edilecek.

 1. Yapı kayıt belgesi için çok malikli yapıda herkesin başvuru yapması gerekli midir?

Yalnızca bir kişinin e-Devlet üzerinden başvuru yapması yeterlidir.

 1. Yapı kayıt belgesi için herhangi bir proje/röleve çalışması istenecek mi?

Kroki veya çizim istenmeyecek. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenildiğinde Kanun kapsamında gerekli belgeler ile başvurulması gerekecektir.

 1. Bağımsız birimler için numarataj başvurusu yapılacak mı yoksa dış kapı numarası yeterli olacak mı?

Dış kapı numarası yeterli olacak.

 1. Aynı parselde yer alan birden çok blok aynı başvuruda mı, ayrı ayrı mı başvurmalıdırlar?

Yapı kayıt belgesi her bina için ayrı ayrı oluşturulacağından ayrı ayrı başvurulması doğru olacaktır.

 1. Yapı denetim borcunu ödemeden belge alınabilecek mi, alındığı takdirde yapı denetimin hakları ne olacak?

Alınabilecek, fakat borçla ilgili kısım yapı denetim mevzuatı hükümlerine göre değerlendirilecektir. Aralarındaki özel hukuk ilişkilerine göre sorun çözülecektir.

 1. Aynı yapıya birden fazla başvuru olması durumu nasıl tespit edilecek?

Sistem aynı adresle birden fazla başvuru kabul etmeyecektir.

 1. Mahkeme kararı ile ruhsatın iptal edildiği yerlerde de Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir mi?

Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilir.

 1. Başvurular yapının bulunduğu İlden olmak zorunda mı? Maliklerin yurt dışında olması durumunda başvuru yapılabilir mi?

İstediği yerden e-Devlet üzerinden başvuru yapabilir.

 1. İskânı olmayan yapının herhangi bir bağımsız bölümüne sahip kat maliki, Yapı Kayıt Belgesi için tek başına başvuruda bulunabilecek mi?

İskânı olmayan yapılarda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılabilecektir.

 1. İmar Barışı kapsamında tüm maliklerin muvafakati gerekli mi?

Yapı kayıt belgesi başvurusu için muvafakat gerekmemekte olup maliklerden birinin başvurusu yeterli olacaktır. Ancak kat mülkiyetine geçilmek istenirse tüm maliklerin muvafakati gerekmektedir.

 1. Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?

Yapı Konut Kooperatifleri İmar Barışından faydalanabilecektir. Yapı Konut Kooperatifleri adına kooperatif yetkilisi veya maliklerden birisi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir. Ayrıca birden fazla yapı olması halinde her biri için tek tek müracaat yapılmalıdır.

 1. Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanacak mı, faydalanacaksa başvuruyu kim yapabilir?

Evet, Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışından faydalanabilecektir. Tüzel kişiler (Şirket vb.) adına yetkili kişi kendi e-Devlet şifresi ile başvuru yapabilir.

III-YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ HESAPLANMASI VE ÖDENME İŞLEMLERİ

 1. İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.

Konut alanı için; (Arsa m2 x arsa rayiç Değeri) + (yapının yaklaşık değeri)x 0,03

Ticari alan için; (Arsa m2 x arsa rayiç Değeri) + (yapının yaklaşık değeri)x 0,05

 1. Ortak alanlardaki aykırılıklar nedeni ile ruhsatsız veya iskansız olan yapılarda (terasın kapatılması ya da bodrum katın konut/ticarete çevrilerek satılmış olması durumu gibi) başvuru nasıl yapılacak?

Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabilecek, ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranacaktır. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranacaktır.

 1. Bina değeri hesaplanırken yıpranma payı düşülecek mi?

Düşülmeyecek.

 1. Yapı Kayıt Belgesi bedeli için taksitlendirme yapılacak mı?

Yapılmayacaktır, Yapı Kayıt Belgesi bedeli tek seferde 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 1. Hisseli yapılarda bir kişi Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamını ödediğinde diğer maliklerden hangi usul ile kendi paylarına düşecek bedeli talep edecektir?

Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapı kayıt belgesi bedelinin tamamı ödenmeden YKB düzenlenmez. Yapı kayıt belgesi bedelinin tamamını ödeyen yapı maliki genel hukuk hükümleri çerçevesinde diğer maliklerden kendi paylarına düşen miktarı talep etme hakkına sahiptir.

IV- YAPI KAYIT BELGESİNİN KULLANIM YERLERİ

 1. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

 1. İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

 1. Yapı Kayıt Belgesi işyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?

Kullanılabilir.

 1. Yapı Kayıt Belgesi alan kişi bu belge ile yapının satışını yapabilir mi?

Bu belge alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi durumunda kendi bağımsız bölümünü satılabilir.

 

V- HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILAR

 1. Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

 1. Hazine adına kayıtlı 2B kapsamındaki taşınmaz üzerine yapılan yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

2B kapsamında olması Yapı Kayıt Belgesi alınmasına engel teşkil etmemektedir.

 1. İmar Barışı kapsamında Hazine taşınmazını satın almak için ne yapmak gerekiyor?

Öncelikle hazine taşınmazı üzerinde bulunan yapı için Yapı Kayıt Belgesi alınmalıdır. Daha sonra satışı mümkün olan taşınmazlar talep üzerine rayiç değer üzerinden Bakanlığımızca hak sahiplerine satılacaktır.

 1. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda (sit alanı, kıyı kenarın deniz tarafında kalan yerler) Yapı Kayıt Belgesi için başvuruyu Bakanlık mı yoksa kullanan mı yapacak. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra ecri misil alınmaya devam edilecek mi?

Bu alanı kullanan müracaatta bulunacak. Mevcut m² üzerinden ecri misil alınmaya devam edilecek.

VI- YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR

 1.  Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
 • Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
 1. Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?

Fotoğrafta kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.

 1. Hazineye ait taşınmazın sosyal donatı için kesin tahsisli olup olmadığı bilgisi nerden alınacaktır?

Hazineye ait taşınmazın tahsis bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınacaktır.

VII-İMAR BARIŞI SÜRELERİ

 1. İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

 1. İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31.10.2018 tarihine kadar yapılabilecek.

 1. Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

 1. Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

 1. 31.12.2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılmış olan ve ilgili belediyesi tarafından mühürlenen, yapı için de Yapı Kayıt Belgesi alınabilecek mi?

Bu yapılarda imar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilecekler.

 1. Yapının 31.12.2017 tarihinden önce yapıldığının tespiti mümkün olmadığından kontrol nasıl yapılacaktır?

Yapı Kayıt Belgesi müracaatı e-Devlet üzerinden beyan esasına göre yapılacak olup, yanlış bilgi verilmesi durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.

VIII-KAT MÜLKİYETİ VE CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Kat mülkiyetine geçiş için tüm malikler ile anlaşma sağlanamaz ise bireysel başvuru yapılabilir mi?

Kat mülkiyetine geçiş işlemleri için tam muvafakat gerekmektedir.

 1. Çatı aralarına yapılan ayrı bağımsız bölüm için kat mülkiyeti tapusu alınabilecek mi?

Bu yapılar da Yapı Kayıt Belgesi alarak, bütün maliklerin muvafakatı ile kat mülkiyetine geçiş işlemlerine başlayabilecekler.

 1. Yapı kayıt belgesi alınmadan kat mülkiyetine geçilebilir mi?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyeti işlemleri yapılacaktır.

 1. İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra malikler tam muvafakat ile tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.